Tuyển Tập KINH A DI ĐÀ

Tuyển Tập KINH A DI ĐÀ

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 2 Tháng 9 17, 2018 10:13 pm

Tuyển Tập KINH A DI ĐÀ

http://daotrangtayphuong.org/doc/Tuyen_ ... _Di_Da.pdf

--------

Mục Lục
BÀI TÁN LƯ HƯƠNG vi
TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN vi
TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN vi
TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN vi
PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN vi
BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN vii
KỆ KHAI KINH vii
Pháp hội 5: NHƯ LAI VÔ LƯỢNG THỌ 1
Phần 1 1
Pháp hội 5: NHƯ LAI VÔ LƯỢNG THỌ 31
Phần 2 31
KINH VÔ LƯỢNG THỌ 61
QUYỂN THƯỢNG 61
KINH VÔ LƯỢNG THỌ 99
QUYỂN HẠ 99
KINH VÔ LƯỢNG THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 137
QUYỂN I 137
KINH VÔ LƯỢNG THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 167
QUYỂN II 167
KINH VÔ LƯỢNG THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 201
QUYỂN III 201
KINH VÔ LƯỢNG THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC 233
QUYỂN IV 233
KINH A DI ĐÀ 261
QUYỂN THƯỢNG 261
KINH A DI ĐÀ 317
QUYỂN HẠ 317
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM 365
ii
QUYỂN THƯỢNG 365
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM 381
QUYỂN TRUNG 381
KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM 399
QUYỂN HẠ 399
KINH ĐẠI A DI ĐÀ 415
QUYỂN THƯỢNG 415
KINH ĐẠI A DI ĐÀ 449
QUYỂN HẠ 449
KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT 489
KINH A DI ĐÀ 519
KINH XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ PHẬT NHIẾP THỌ 527
THẦN CHÚ BẠT NHẤT THIẾT NGHIỆP
CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC SINH TỊNH ĐỘ 545
(TRÍCH TỪ KINH TIỂU VÔ LƯỢNG THỌ) 545
CHÚ A DI ĐÀ PHẬT THUYẾT 549
(Không dịch) 549
KINH A DI ĐÀ CỔ ÂM THANH VƯƠNG ĐÀ LA NI 551
KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, ĐẮC ĐẠI THẾ BỒ TÁT THỌ KÝ 557
KINH NHƯ HUYỄN TAM MA ĐỊA VÔ LƯỢNG ẤN PHÁP MÔN 587
QUYỂN THƯỢNG 587
KINH NHƯ HUYỄN TAM MA ĐỊA VÔ LƯỢNG ẤN PHÁP MÔN 601
QUYỂN TRUNG 601
KINH NHƯ HUYỄN TAM MA ĐỊA VÔ LƯỢNG ẤN PHÁP MÔN 615
QUYỂN HẠ 615
KỆ HẬU XUẤT A DI ĐÀ PHẬT 627
iii
KINH NIỆM PHẬT BA LA MẬT 629
PHẨM THỨ NHẤT - DUYÊN KHỞI 629
PHẨM THỨ HAI - MƯỜI TÂM THÙ
THẮNG 640
PHẨM THỨ BA - NIỆM PHẬT CÔNG ĐỨC 665
PHẨM THỨ TƯ - XƯNG TÁN DANH HIỆU 672
PHẨM THỨ NĂM - QUÁN-THẾ-ÂM BỒTÁT
NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG 685
PHẨM THỨ SÁU - NĂNG LỰC BẤT TƯ NGHỊ CỦA DANH HIỆU PHẬT 693
PHẨM THỨ BẢY - KHUYẾN PHÁT NIỆM PHẬT VÀ ĐỌC TỤNG CHƠN NGÔN 713
KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ 722
QUYỂN 1 722
Phẩm 1: SUY NGHĨ (Phần 1) 722
KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ 751
QUYỂN 2 751
Phẩm 1: SUY NGHĨ (Phần 2) 751
Phẩm 2: THỰC HÀNH TAM-MUỘI 755
Phẩm 3: THẤY PHẬT 759
Phẩm 4: NIỀM TIN NGAY THẲNG 762
Phẩm 5: THỌ TRÌ 770
Phẩm 6: QUAN SÁT (Phần 1) 777
KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ 781
QUYỂN 3 781
Phẩm 6: QUAN SÁT (Phần 2) 781
Phẩm 7: ĐẦY ĐỦ GIỚI HẠNH 788
iv
KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ 809
QUYỂN 4 809
Phẩm 8: CA NGỢI CÔNG ĐỨC 809
Phẩm 9: ĐEM LỢI ÍCH CHO NGƯỜI 817
Phẩm 10: ĐẦY ĐỦ NĂM PHÁP 826
Phẩm 11: THỌ KÝ 836
Phẩm 12: THÂM DIỆU 838
KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ 845
QUYỂN 5 845
Phẩm 13: MƯỜI PHÁP TRONG TAM-MUỘI HIỆN TIỀN 845
Phẩm 14: CÔNG ĐỨC CỦA PHÁP BẤT CỘNG 848
Phẩm 15: TÙY HỶ CÔNG ĐỨC 857
Phẩm 16: GIÁC NGỘ 871
Phẩm 17: DẶN DÒ PHÓ THÁC 875
KINH BAN-CHU TAM-MUỘI 879
Phẩm 1: THƯA HỎI 879
Phẩm 2: TU HÀNH 882
Phẩm 3: BỐN PHÁP 892
Phẩm 4: VÍ DỤ 894
Phẩm 5: BỐN CHÚNG 899
Phẩm 6: ỦNG HỘ 904
Phẩm 7: KHUYẾN KHÍCH HỖ TRỢ 906
Phẩm 8: CHÍ THÀNH 909
KINH BAN-CHU TAM-MUỘI 913
(KINH THẬP PHƯƠNG HIỆN TẠI PHẬT TẤT TẠI TIỀN LẬP ĐỊNH) 913
QUYỂN THƯỢNG 913
v
Phẩm 1: THƯA HỎI 913
Phẩm 2: TU HÀNH 922
Phẩm 3: BỐN PHÁP 931
Phẩm 4: VÍ DỤ 936
KINH BAN-CHU TAM-MUỘI 945
(KINH THẬP PHƯƠNG HIỆN TẠI PHẬT TẤT TẠI TIỀN LẬP ĐỊNH) 945
QUYỂN TRUNG 945
Phẩm 5: KHÔNG CHẤP THỦ 945
Phẩm 6: BỐN CHÚNG 950
Phẩm 7: THỌ KÝ 958
Phẩm 8: ỦNG HỘ 966
Phẩm 9: ĐỨC PHẬT SẠN-LA-DA 972
KINH BAN-CHU TAM-MUỘI 979
(KINH THẬP PHƯƠNG HIỆN TẠI PHẬT TẤT TẠI TIỀN LẬP ĐỊNH) 979
QUYỂN HẠ 979
Phẩm 10: THỈNH PHẬT 979
Phẩm 11: KHÔNG KHỞI TƯỞNG 990
Phẩm 12: MƯỜI TÁM PHÁP BẤT CỘNG VÀ MƯỜI LỰC 992
Phẩm 13: KHUYẾN KHÍCH VÀ HỖ TRỢ 994
Phẩm 14: ĐỨC PHẬT SƯ TỬ Ý 997
Phẩm 15: CHÍ THÀNH 1002
Phẩm 16: ẤN PHẬT 1005
KINH BẠT-PHA BỒ-TÁT 1009
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6804
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Links Trang Nhà

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách