LỜI NGUYỆN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM,PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC

LỜI NGUYỆN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM,PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 4 Tháng 2 03, 2016 4:59 pm

LỜI NGUYỆN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Cúi lạy Tây Phương nơi cõi An Lạc
Cứu pháp giới chúng sanh Đại Đạo Sư
Nay con phát nguyện vãng sanh Cực Lạc
Nhờ Đức Từ Bi lân mẫn nhiếp thọ
Đệ tử chúng con khắp vì bốn ơn
Tam giới lục đạo khổ nạn chúng sanh
Cầu đạo Bồ Đề nhất thừa Phật Quả
Chuyên tâm trì niệm hồng danh Từ Phụ
Cầu sanh Tịnh Độ vĩnh thoát luân hồi.
( 1 lạy)

Kính Bạch Từ Phụ đệ tử chúng con
Nghiệp năng phước khinh, chướng sâu huệ cạn
Tâm bị ô nhiễm tịnh đức khó thành
Nay đối Từ Tôn kính gieo năm vóc
Bầy tỏ một lòng chí thành sám hối
(1 lạy)

Con và tất cả pháp giới chúng sanh
Từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay
Thân tâm bất tịnh phiền não dẫy đầy
Ba nghiệp xấu ác dấy lên ngập trời
Vô lượng vô biên oan gia đã kết
Tội lỗi như vậy xin nguyện tiêu trừ
(1 lạy)

Kể từ hôm nay chúng con lập nguyện
Xa lìa mọi ác làm mọi điều lành
Thề không còn tạo nghiệp chướng tội lỗi
Siêng tu Phật đạo thề chẳng thoái lui
Nhất hướng chuyên niệm cầu sanh Tây Phương
Nguyện thành chánh giác nguyện độ chúng sanh
Xin Đức Từ Tôn bao dung nhiếp thọ
Với lòng từ bi thương xót chúng con
Gia trì chúng con hạnh nguyện viên thành
(1 lạy)

Nguyện khi thiền quán hoặc lúc mộng mơ
Được thấy thân vàng A Di Đà Phật
Được chơi cõi tịnh của Đấng Đạo Sư
Được nhận Từ Tôn cam lồ rướu đầu
Quang minh chiếu thể xoa đảnh chúng con
Áo đắp lên thân khiến cho chúng con
Chướng cũ tự trừ, căn lành thêm lớn
Mau tiêu phiền não, chóng phá vô minh
Viên giác diệu tâm sáng bừng mở rộng
Tịch quang cảnh thật thường được hiện tiền
Đến lúc lâm chung biết trước ngày giờ
Thân không tật bệnh lìa mọi đớn đau
Tâm dứt tham luyến tiêu tan mê hoặc
Mọi cận tử nghiệp xa lìa thân tâm
Pháp hỷ đầy đủ chánh niệm phân minh
Khi xả báo thân an lành trong sáng
Như vào thiền định, an nhiên tự tại
Phật Tổ Di Đà, Quán Âm Thế Chí
Cùng chư Hiền Thánh đồng đến tiếp dẫn
Tay báu dắt dìu thẳng đến Lạc Bang
Tây Phương thật cảnh bầy hiện rõ ràng
Khiến cho chúng sanh kẻ thấy người nghe
Hoan hỷ ngưỡng mộ phát tâm bồ đề
Xả bỏ Ta Bà, cầu sanh Tịnh Độ
(1 lạy)

Bấy giờ chúng con ngồi đài kim liên
Trong khoảng một niệm theo Phật vãng sanh
Về ao sen báu cửu phẩm liên hoa
Đến khi hoa nở được gặp Di Đà
Được nghe pháp mầu chứng vô sanh nhẫn
( 1 lạy)

Giây phút lại đi phụng sự chư Phật
Nhờ ơn thọ ký mười phương Thế Tôn
Năm nhãn sáu thông tự tại hồi phục
Đắc được vô lượng chư đà la ni
Tất cả công đức thảy đều thành tựu
Từ đó về sau không rời Cực Lạc
Mà dạo khắp cùng hư không pháp giới
Phân thân vô số khắp cả mười phương
Dùng sức thần thông tự tại vô ngại
Và các phương tiện độ hết chúng sanh
Hồi thoát căn trần linh quang độc diệu
Đồng sanh Tây Phương lên ngôi bất thoái
( 1 lạy)

Nguyện lớn như vậy chí thành thực hiện
Thế giới vô cùng, chúng sanh vô tận
Nghiệp và phiền não thảy đều vô tận
Đại nguyện chúng con cũng không cùng tận
( 1 lạy)

Hôm nay chúng con phát nguyện tu trì
Xin đem công đức cúng dường hữu tình
Bốn ơn khắp báo ba cõi đều nhờ
Pháp giới chúng sanh đồng thành Phật Đạo.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( 1 lạy)
admin
Site Admin
 
Bài viết: 6163
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách