Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 8 03, 2019 3:03 pm
gửi bởi admin
TRỌN BỘ KINH BẢN DUYÊN 2, SỐ 158 đến 185. HỘI VĂN HÓA GIÁO DỤC LINH SƠN ĐÀI BẮC XUẤT BẢN

Bản văn Kinh và mp3 16 tập :
http://daitangkinh.org/index.php/gioith ... -banduyen2


KINH BẢN DUYÊN 2. Tập 1/8 Chuyển pháp luân
https://youtu.be/b9fg8UTgjc0

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 2/8 Khuyên bố thí
https://youtu.be/qzmrXE3zsuY

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 3/8 Vua Ly Tránh được thọ ký, tiền thân Phật A Di Đà.
https://youtu.be/PQPekTErAiM

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 4/8 10 ngàn người được thọ ký
https://youtu.be/WsvRW3YJcAE

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 5/8 Đại Sư Lập Nguyện, tiền thân Đức Phật Thích Ca
https://youtu.be/xLj88ptCpUA

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 6/8 Cảm Ứng
https://www.youtube.com/watch?v=oZf7hC6fHIw&t=58s

KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 7/8 Trang Nghiêm
https://youtu.be/c2pAkKWYMdk


KINH BẢN DUYÊN 2, Tập 8/8 Bồ Tát Vân Tập
https://youtu.be/9VKPezu-zXw

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 02, 2019 8:03 pm
gửi bởi admin
T011 BD 2 (09) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 1/8 Phẩm Tựa
https://youtu.be/vY_ytysB7Ac

T011 BD 2 (10) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 2/8 Báo Ân 1
https://youtu.be/2ssDPvrZJS0

T011 BD 2 (11) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 3/8 Báo Ân 2
https://youtu.be/t_aYDy_UJic

T011 BD 2 (12) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 4/8 Yếm Xả
https://youtu.be/ADnmbHT5Gjk

T011 BD 2 (13) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 5/8 Vô Cấu Tánh
https://youtu.be/pyR__l0mf7k

T011 BD 2 (14) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 6/8 Ly Thế Gian
https://youtu.be/eV_y7aMKIBI

T011 BD 2 (15) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 7/8 Ba La Mật Đa
https://youtu.be/xuT5NTHWTxo

T011 BD 2 (16) 159-Đại Thừa Đại Bản Sinh Tâm Địa Quán-Tập 8/8 Quán Tâm
https://youtu.be/BTIWNC2KEfw

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 11, 2019 11:59 pm
gửi bởi admin
Tuyển tập KINH A DI ĐÀ Pháp hội 5: NHƯ LAI VÔ LƯỢNG THỌ
https://youtu.be/pJSP6iTsp1I

Tuyển tập KINH A DI ĐÀ Pháp hội 5:KINH VÔ LƯỢNG THỌ . Quyển Thượng
https://youtu.be/PQxGpB1FgIk

Tuyển tập KINH A DI ĐÀ Pháp hội 5:KINH VÔ LƯỢNG THỌ . Quyển Hạ
https://youtu.be/u8TT1yfDFPc

KINH ĐẠI A DI ĐÀ.Quyển Thượng
https://youtu.be/y7tKViYY4hQ

KINH ĐẠI A DI ĐÀ.Quyển Hạ
https://youtu.be/46B6GH46vf8

KINH XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ
https://youtu.be/qKc4orNe9XQ

KINH NHƯ HUYỄN TAM MA ĐỊA VÔ LƯỢNG ẤN PHÁP MÔN
https://youtu.be/0ImkdtlStD8

KINH A DI ĐÀ CỔ ÂM THANH VƯƠNG ĐÀ LA NI
https://youtu.be/7h10YDOvl8U

KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNGTHỌ TRANG NGHIÊM
https://youtu.be/V56cNK_jk0g

KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT,ĐẮC ĐẠI THẾ BỒ TÁT THỌ KÝ
https://youtu.be/rQy7J9t7WhE

KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ. Quyển 1/5
https://youtu.be/BpLuR7YDzAI

KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ. Quyển 2/5
https://youtu.be/jlCjRQemJtg

KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ. Quyển 3/5
https://youtu.be/XyD0epFnLiU

KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ. Quyển 4/5
https://youtu.be/sqk9bYwf8wA

KINH ĐẠI PHƯƠNG ĐẲNG ĐẠI TẬP HIỀN HỘ. Quyển 5/5
https://youtu.be/SHzs3zGF0qs

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 10 12, 2019 8:01 pm
gửi bởi admin
MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 1/6
https://youtu.be/X_4_grJ60hQ

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 2/6
https://youtu.be/zwSaZIe4N5k

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 3/6
https://youtu.be/G-uYE4DPV4Y

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 4/6
https://youtu.be/BuV8QcAAI-U

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 5/6
https://youtu.be/vh4ziSI-00s

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH PHÁP CÚ THÍ DỤ Tập 6/6
https://youtu.be/VwBTtW02ISc

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 10 16, 2019 3:00 pm
gửi bởi admin
MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 1
https://youtu.be/DoTlIF7-md0

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 2
https://youtu.be/vQTEI4xGtDU

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 3
https://youtu.be/GufnOMLudmI

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 4
https://youtu.be/KHaKIKLi6us

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 5
https://youtu.be/oSRPVftGu60

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 6
https://youtu.be/1Oht_Cc7JDI

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 7
https://youtu.be/Hq9aKhgO6JU

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 8
https://youtu.be/CSkPFEgCoI0

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 9
https://youtu.be/5mbMBwT0D1Q

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP BẢO TẠNG Quyển 10
https://youtu.be/m3I9P6R9bx8

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH CỰU TẠP THÍ DỤ Q 1 Tập 1/2
https://youtu.be/6DGMx4HrrG4

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH CỰU TẠP THÍ DỤ Q 1 Tập 2/2
https://youtu.be/3luGQamGo4E

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH CỰU TẠP THÍ DỤ Q 2
https://youtu.be/yJMczpUZmow

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP THÍ DỤ Q Thượng
https://youtu.be/6fYPl1Ofp0k

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP THÍ DỤ Q Hạ
https://youtu.be/koM043NDREk

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP THÍ DỤ Q 1
https://youtu.be/rnp3pwTldQ4

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP THÍ DỤ Q 2
https://youtu.be/q0CE4XJ9ozk

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH TẠP THÍ DỤ Q 3
https://youtu.be/vLBAL7TvoAw

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE CHÚNG KINH TUYỂN TẠP THÍ DỤ Q 1
https://youtu.be/KW3CKVcgkwo

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE CHÚNG KINH TUYỂN TẠP THÍ DỤ Q 2
https://youtu.be/PEmckkkavZE

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH BÁCH DỤ Q 1
https://youtu.be/pAP6gMxFZsY

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH BÁCH DỤ Q 2
https://youtu.be/aiEDM1NVK2A

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH BÁCH DỤ Q 3
https://youtu.be/SHaN9-yDbmY

MỖI NGÀY HỌC HIỂU ĐẠO KHI NGHE KINH BÁCH DỤ Q 4
https://youtu.be/Q_grU6NiaOM

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 10 17, 2019 4:08 pm
gửi bởi admin
KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ ẤN QUANG
https://youtu.be/TCP8lqrs1Sg

KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ TẾ TĨNH
https://youtu.be/NQ4dkzVfzfs

Re: NGHE ĐỌC KINH PHẬT

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 11 12, 2019 9:12 pm
gửi bởi admin
Bài giảng BARDO :
CHẾT- VÀO THÂN TRUNG ẤM- VÀ TÁI SANH
Khóa Học BARDO Bài 8 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=ffBEbO9ZfKI&t=933s

Khóa Học BARDO Bài 7 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=detsqKSwmzo&t=560s

Khóa Học BARDO Bài 6 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=64AYhRku_nA

Khóa Học BARDO Bài 5 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=vDLwCO1PN9g

Khóa Học BARDO Bài 4 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=BUkaJpJd5C0

Khóa Học BARDO Bài 3 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=Kum70kRtGqc

Khóa Học BARDO Bài 2 : Sự Diễn Tiến cũa Sự Chết. Khensur Rinpoche Lobsang Jamayang , 2019
https://www.youtube.com/watch?v=pCpNVjG_J58&t=1112s

Khóa Học BARDO Bài 1 : Đời Vô Thường , Rinpoche Lobsang , Longueuil, Canada 2019-09-01
https://www.youtube.com/watch?v=wX6MKVJhE2E