Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Phương Pháp Niệm Phật Đắc Pháp Vãng Sanh Cõi Cực Lạc

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 Tháng 8 16, 2016 10:32 pm
gửi bởi admin
Phương Pháp Niệm Phật Đắc Pháp Vãng Sanh Cõi Cực Lạc. Thầy Thích Trí Huệ

Xin xem ngay vì rất hay: Phương Pháp Niệm Phật Đắc Pháp Vãng Sanh Cõi Cực Lạc do Thầy Thích Trí Huệ giảng rất tuyệt vời! Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì đã có Phật nhãn và Thiên nhãn thông nên Ngài đã thấy rất rõ Cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà rất an vui và vô cùng tuyệt diệu nên Ngài đã khuyên chúng ta nên thành tâm phát nguyện vãng sanh Cõi Cực Lạc và luôn ráng thành tâm niệm A Di Đà Phật vì mỗi niệm A Di Đà Phật thật thành tâm sanh vô lượng công đức và tiêu trừ được 8 triệu trọng tội trong số vô lượng tội của chúng ta từ vô lượng kiếp tới nay trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ! A Di Đà Phật!


https://m.youtube.com/watch?v=SoNTTj72LWo