Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tổ Siêu Thoát

Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tổ Siêu Thoát

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 7 Tháng 5 04, 2013 2:02 am

Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tỏ Siêu Thoát (Thầy Thích Trung Đạo)
Tất cả chúng ta đều có khả năng cầu nguyện giúp cho cửu huyền thất tổ của mình đều được siêu thoát.
Đặt lên bàn thờ 3 chén cháo từ 6-9 giờ tối. Trong 49 ngày.

Lạy Phật, cầu nguyện :

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)
Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần)
Hôm nay con dâng hương hoa thủy, trước cúng dường pháp giới, tam bảo, cúng dường cho bá tánh khắp nơi được no đủ, và hạnh phúc như con,
Con dâng hương dâng hoa dâng thủy dâng quả thực phẩm, cúng dường cho cửu huyền thất tổ nội ngoại 2 bên được no đủ và siêu sanh tịnh độ.

Tụng kinh A Di Đà :

Nam Mô Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)
Phật Nói Kinh A Di Đà
(1. Kỳ Viên đại hội.)
Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội: đều là bậc A La Hán mọi người đều quen biết, như là: Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại Ca-Diếp, Ma-Ha Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu-Hy-La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Nan-Đà, A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca-Lưu-Đà-Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Đà, những vị đại đệ tử như thế. Và hàng Đại Bồ Tát, Văn-Thù-Sư-Lợi: Pháp-Vương-Tử, A-Dật-Đa Bồ Tát, Càn-Đà-Ha-Đề Bồ Tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ tát... cùng với các vị Đại Bồ tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông Thích-Đề-Hoàn-Nhơn..v..v.. đại chúng cùng đến dự hội.

(2. Y báo, Chánh báo.)
Bấy giờ đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất rằng: "Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới đó có đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp.
(3. Y báo trang nghiêm )
Xá Lợi Phất! Cõi đó vì sao tên là Cực lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc.
Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy từng bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc.
Xá Lợi Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy chất báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, đáy ao thuần dùng cát vàng trải làm đất. Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm, đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não.
Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sánh trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.
Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá Lợi Phất! Lại trong cõi nước của đức Phật đó, thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy đãy hoa đựng những hoa tốt đem cúng dường mười muôn ức đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi kinh hành.
Xá Lợi Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thường có những giống chim mầu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim Bạch hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã.
Tiếng chim đó diễn nói những pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần..v..v.. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!
Xá-Lợi-Phất! Ông chớ cho rằng những giống chim đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của đức Phật đó không có ba đường dữ.
Xá-Lợi-Phất! Cõi của đức Phật đó tên đường dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Những giống chim đó là do đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi.
Xá-Lợi-Phất! Trong cõi nước của đức Phật đó, gió nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới báu, làm vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung. Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
(4. Chánh báo vô lượng thù thắng.)
Xá-Lợi-Phất! Nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà?
Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà.
Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu là A Di Đà.
Xá-Lợi-Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn nại đến nay, đã được mười kiếp.
Xá-Lợi-Phất! Lại đức Phật đó có vô lượng vô biên Thanh Văn đệ tử đều là bực A La Hán, chẳng phải tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ tát chúng cũng đông như thế.
Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi cực lạc, những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thối chuyển.
Trong đó có rất nhiều vị bực nhất sanh bổ xứ, số đó rất đông, chẳng phải tính đếm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a-tăng-kỳ để nói thôi!
Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ.
(5. Nhơn sanh vãng lai )
Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.
Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà.
Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những lời như thế.
Nếu có chúng sinh nào, nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.
(6. Sáu phương Phật đồng khuyên tin)
Xá-Lợi-Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng có đức A-Súc-Bệ-Phật, Tu-Di-Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, Diệu-Âm Phật; Hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam thiên Đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".
Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Nam, có đức Nhật- Nguyệt-Đăng Phật, Danh-Văn-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tu Di-Đăng Phật, Vô-Lượng-Tinh-Tấn Phật... Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".
Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Tây, có đức Vô Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng-Tướng Phật, Vô-Lượng-Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại-Minh Phật, Bửu-Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật... Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".
Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Bắc, có đức Diệm-Kiên-Phật, Tối-Thắng-Âm Phật, Nan-Trở Phật, Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật... Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".
Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương dưới, có đức Sư-Tử Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật... Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".
Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương trên, có đức Phạm-Âm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, Hương-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-Sắc Bửu-Hoa-Nghiêm-Thân Phật, Ta La-Thọ-Vương Phật, Bửu-Hoa Đức Phật, Kiến-Nhất-Thiết-Nghĩa Phật, Như-Tu-Di-Sơn Phật... Hằng hà sa số những đức Phật như thế, đều tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: "Chúng sanh các ngươi phải nên tin Kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này".
Xá-Lợi-Phất! Nơi ý của ông nghĩ thế nào, vì sao tên là Kinh: Nhứt-Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm?
Xá-Lợi-Phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe danh hiệu của đức Phật, thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.
Xá-Lợi-Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận lời của Ta và của các đức Phật nói.
Xá-Lợi-Phất! Nếu có người đã phát nguyện, hiện nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; nơi cõi nước kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về.
Xá-Lợi-Phất! Cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia.
(7. Thuyết kinh rất khó )
Xá-Lợi-Phất! Như ta hôm nay ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của Ta mà nói lời nầy: "Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này". Xá-Lợi-Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó! Đức Phật nói kinh này rồi, ngài Xá-Lợi-Phất cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, A-Tu-La, v..v.. nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đảnh lễ mà lui ra.

Đọc Ngũ Bộ Chú :
Án Lam, Án sĩ l âm, Án Ma ni Pad mi hum, Án Chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha, Bộ lâm.(5 lần)

Tụng Chú Đại bi :

Nam-mô Ðại-Bi Hội-Thượng Phật Bồ-Tát. (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại-bi tâm đà-la-ni.
Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da, Nam mô a rị da, Bà lô yết đế thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da Ma ha tát đỏa bà da Ma ha ca lô ni ca da. Án Tát bàn ra phạt duệ Số đát na đát tả. Nam mô tất kiến lật đỏa y mông a lị da Bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà bà Nam môna ra cẩn trì Hê rị ma ha bàn đà sa mế Tát bà a tha đậu du bằngA thệ dựng. Tát bà tát đá, na ma bà tát đa (*) na ma bà già Ma phạt thị đậu Đát điệt tha, án. A bà lô hêLô ca đế Ca ra đế Di hê rị Ma ha bồ đế tát đỏa Tát bà tát bà Ma ra ma ra Ha hê ma hê, rị đà dựng Cu lô cu lô yết mông Độ lô độ lô phạt già ra đế Ma ha phạt già ra đế Đà la đà la Địa lỵ ni. Thất phật ra da Giá ra giá ra Ma ma..( con tên gì tuổi gì … cầu nguyên cho cửu huyền thất tổ của con nội ngoại 2 bên đều được no đủ và được siêu sinh tịnh độ) phạt ma ra Mục đế lệ Y hê di hê Thất na thất na A ra sam phật ra xá lợi Phạt sa phạt sam Phật ra xá da Hô lô hô lô ma ra Hô lô hô lô hê rị Ta ra ta ra Tất lỵ tất lỵ Tô rô tô rô. Bồ đề dạ - bồ đề dạ Bồ đà dạ - bồ đà dạ Di đế rị dạ Na ra cẩn tri Địa lỵ sắt ni na Ba dạ ma na Ta bà ha Tất đà da Ta bà ha Ma ha tất đà dạ Ta bà ha Tất đà du nghệ Thất bàn ra dạ Ta bà haNa ra cẩn trì Ta bà ha Ma ra na ra Ta bà ha Tất ra tăng a mục khư da Ta bà ha Ta bà ma ha a tất đà dạ Ta bà ha Giả cát ra a tất đà dạ Ta bà ha Ba đà ma yết tất đà dạ Ta bà ha Na ra cẩn trì bàn đà ra da Ta bà ha
Ma bà lợi thắng yết ra dạ Ta bà ha Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da Nam mô a lị da Bà lô kiết đế Thước bàn ra dạ Ta bà ha Án tất điện đô Mạn đà ra Bạt đà dạ Ta bà ha
Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa.

Bát-nhã Tâm Kinh

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.
Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.
Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố vô hữu khủng-bố; viễn ly điên-đảo mộng tưởng; cứu cánh Niết-bàn, Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.
Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: Yết-đế Yết-đế, Ba-la yết-đế, Ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề. Tát bà ha. (21 lần Yết đế… giúp cho vong còn chấp.)

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
(Nguyên : con tên gì tuổi gì…..), nương vào oai thần oai lực của chư Phật chư Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, con xin cầu nguyên cho cửu huyền thất tổ của con nội ngoại 2 bên đều được no đủ và được siêu sinh TỊNH ÐỘ.

VÃNG SANH TỊNH ÐỘ THẦN CHÚ
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha già đa dạ, đa địa dạ tha, a di lỵ đô bà tỳ, a di lỵ đa tất đam bà tỳ, a di lỵ đa tỳ ca lan đế, a di lỵ đa, tỳ ca lan đa, già di nị, già già na, chỉ đa ca lỵ ta bà ha. ( 21 lần )

HỒI HƯỚNG
Cầu siêu công-đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi-hướng,
Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,
Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát.
Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,
Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.
Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,
Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công-đức,
Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng-sanh,
Giai cộng thành Phật-đạo.


Hôm nay chúng con xin vì hương linh ___________(_Nếu có những vong linh chưa siêu thoát hay hương linh vừa mất_)_____ phát tâm thọ trì : ... ( Niệm Phật, Lễ Phật Trì Danh, hay đọc Kinh Vô Lượng Thọ, hoặc đọc tụng tôn kinh Địa Tạng Bốn Nguyện.....).
Chúng con nguyện thành tâm hồi hướng công đức này cho toàn thế pháp giới chúng sanh đều được Đức Phật A Đi Đà phóng đại ngọc hào quang nhiếp thọ khiến cho tất cả đều được công đức trí huệ vô lượng vô biên như Ngài đặng có thể tự tại giải thoát khỏi chấp trước, phân biệt mà phát tâm niệm Phật được nhất tâm bất loạn, tam muội hiện tiền, xả bỏ Ta Bà, cầu sanh Tịnh Độ, một đời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc.

Nam Mô A Di Đà Phật ( niệm xong qùy lạy) 3 lần.--------------------
21 ngày có tin báo kết qủa về dưới mọi hình thức.

Thủ tục trên có thể cầu nguyện cho bất cứ người thân nào hay cho vong linh nào cũng được.
admin
Site Admin
 
Bài viết: 5892
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tỏ Siêu Thoát

Gửi bàigửi bởi Diệu Hiền » Thứ 5 Tháng 10 10, 2013 12:22 pm

Con kính thưa Thầy,

Bố chồng con là người theo đạo Thiên Chúa, ông mất gần 3 năm vì bệnh ung thư, nay con muốn cầu nguyện cho ông được siêu thoát, con kính xin Thầy dạy con mấy vấn đề:

1. Thủ tục cầu cho người TCG siêu thoát như thế nào ạ?

2. Có cách nào để biết ông chấp nhận, hoan hỷ cho mình cầu siêu cho ông? Con nghe một Sư Cô giảng rằng, có những người mình cầu siêu và niệm Phật hồi hướng cho họ nhưng họ không tin, không thích thì không ích lợi gì mà còn làm họ trỗi sân lên. Con không biết có phải vậy không nữa!?

Gia đình chồng con tin rằng sau khi chết đều sẽ được về với Chúa nên họ không chấp nhận quan điểm: siêu thoát hay chưa siêu thoát.

Con mong Thầy chỉ dạy ạ! Con xin chân thành biết ơn Thầy!

Diệu Hiền
Diệu Hiền
 
Bài viết: 83
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 25, 2011 11:53 am

Re: Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tỏ Siêu Thoát

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 10 11, 2013 9:45 pm

Thầy Thích Trung Đạo là người Công Giáo, tu theo Đạo Phật, khi bố Thầy mất ở VN, Thầy ở Mỹ không về, mà nguyện lúc tụng kinh, cầu cho bố Thầy được siêu độ, nên mới soạn ra bài này.

admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 5892
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Re: Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tỏ Siêu Thoát

Gửi bàigửi bởi Liên » Thứ 7 Tháng 10 12, 2013 12:05 pm

Đặt lên bàn thờ 3 chén cháo từ 6-9 giờ tối. Trong 49 ngày.

@Dieuhien: Chị nghĩ bài này áp dụng trong vòng 49 ngày khi người thân vừa mất.

Có cách nào để biết ông chấp nhận, hoan hỷ cho mình cầu siêu cho ông

Hương linh được nghe Tụng kinh A Di Đà như lời Khai thị, Hương linh chấp nhận hay không thì 21 ngày có tin báo kết qủa về dưới mọi hình thức.
Liên
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 30, 2012 5:18 am

Re: Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tỏ Siêu Thoát

Gửi bàigửi bởi Diệu Hiền » Thứ 7 Tháng 10 12, 2013 1:01 pm

Dạ con xin cám ơn Thầy dạy bảo, cám ơn chị Liên và cám ơn bạn Nô Bi Ta (hôm nay không thấy bài trả lời của bạn nữa).

Chị Liên ơi, đợt trước em in bài này ra cho ba ruột em để ông đọc tụng hàng ngày cầu cho cửu huyền thất tổ được siêu thoát. Ba em làm rất chu đáo, dâng hoa, dâng hương, dâng nước, cúng cháo trắng và tụng đủ 49 ngày liên tục. Điều đặc biệt là khi ông tụng đến ngày thứ 18 thì ông mơ thấy 2 vị, một vị nói với vị kia rằng: "nhà ngươi hãy lật sổ xem dòng họ Vũ còn ai chưa siêu thoát không?" thì vị kia xem sổ xong trả lời rằng "đã siêu thoát hết, trong sổ không còn ai".

Em cũng không biết đó là điềm báo tốt lành hay do ba em mong mà mơ như vậy nữa. Tuy nhiên em muốn tin đó là điềm báo tốt.

Ba chồng em lúc sống đã tạo nhiều tội lỗi trong việc ăn uống vì ông quan niệm rằng "Tất cả mọi thực phẩm trên trái đất đều do Chúa ban" nên không có chuyện giết vật ăn thịt mà bị cho là tội lỗi. Sức khỏe ông rất tốt, ăn ngon ngủ dễ bỗng nhiên trong lúc đi kiểm tra sức khỏe định kỳ phát hiện ra ung thư giai đoạn 3 (mà Thầy gọi trường hợp như vậy là nghiệp bệnh). Nay em muốn đọc tụng bài này để cầu nguyện cho ông được siêu thoát.

Em rất biết ơn mọi người đã quan tâm và cho ý kiến.

Diệu Hiền
Diệu Hiền
 
Bài viết: 83
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 25, 2011 11:53 am

Re: Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tỏ Siêu Thoát

Gửi bàigửi bởi Liên » Thứ 7 Tháng 10 12, 2013 10:41 pm

Vậy là L hiểu chưa đúng rồi.
Cảm ơn admin và dieuhien đã cung cấp những thông tin quí!
Theo nhà ngoại cảm Phan thị Bích Hằng thì "siêu thoát" là được lên Cảnh giới tốt đẹp hơn, nên chắc không có chuyện Người Âm không thích và nổi dau.
Sửa lần cuối bởi Liên vào ngày Thứ 4 Tháng 2 18, 2015 3:05 am với 1 lần sửa trong tổng số.
Liên
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 30, 2012 5:18 am

Re: Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tỏ Siêu Thoát

Gửi bàigửi bởi Diệu Hiền » Chủ nhật Tháng 10 13, 2013 4:05 am

Tuy vậy em vẫn thấy lo lắm, vì chết hay sống thì họ cũng là họ, Thiên Chúa giáo là tín ngưỡng họ đang theo, bây giờ mình có ý tốt để cầu nguyện cho họ nhưng mình thực hành theo nghi lễ Phật giáo bản thân họ còn chấp ngã, họ không thích thì sao nhỉ? Giống như lúc còn sống họ rất ghét đạo Phật thì lúc chết cũng nghĩ vậy thôi.

Trừ khi chết đi họ bỗng nhận ra rằng : chỉ có đạo Phật mới là chánh pháp như lời của một vị chết 36 năm rồi nhập xác người thân đòi quy y Tam Bảo trong câu chuyện Thầy kể.

Chỉ có người Phật tử chân chính mới hiểu đạo Phật không phải tôn giáo.
Diệu Hiền
 
Bài viết: 83
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 9 25, 2011 11:53 am

Re: Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tỏ Siêu Thoát

Gửi bàigửi bởi thanhlinh » Chủ nhật Tháng 10 13, 2013 8:49 am

Mỗi tôn giáo khác nhau thì họ có cảnh giới của họ nên tùy theo duyên của mình mà gặp thôi, nếu đời nào mình cũng gặp được Phật pháp thì có thể bây giờ mình đã là Phật hay ít nhất cũng là A La Hán, chúng ta không nên chấp vào tôn giáo nên tùy thuận chúng sinh họ về cảnh giới họ, sau này cũng có thể họ tu tập để lên cảnh giới cao hơn cuối cùng cũng là Phật đạo.

Chúc mọi người an lạc!
thanhlinh
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 3 23, 2012 10:29 pm

Re: Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tỏ Siêu Thoát

Gửi bàigửi bởi Liên » Thứ 6 Tháng 1 17, 2014 5:34 am

Chào admin!

Phải cầu nguyện liên tục 49 ngày, hay là có thể ngắt quãng (vì trường hợp bất khả kháng), nhưng cộng lại vẫn đủ 49 ngày được không ?
Khi có tin báo rồi, thì vẫn cầu nguyện cho đủ 49 ngày, hay là thôi?

dolien xin cảm ơn admin !
Liên
 
Bài viết: 181
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 11 30, 2012 5:18 am

Re: Thủ Tục Cầu Nguyện Độ Cho Cửu Huyền Thất Tỏ Siêu Thoát

Gửi bàigửi bởi admin » Thứ 6 Tháng 1 17, 2014 7:50 am

Phải liên tục, nhưng đã được báo rồi thì ngưng.

admin
admin
Site Admin
 
Bài viết: 5892
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 4 17, 2011 12:18 am

Trang kế tiếp

Quay về Tâm Linh / Tôn Giáo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách